Ekholt Barnehage
Ekholt Barnehage

Kunst, kultur og kreativitet

musikk

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan bidra til å legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og egenskapende arbeid sammen med barna. Musikk er også en stor del av barnehagens satsning og hverdag.

Gjennom jevnlig musikkundervisning blir barna kjent med å lytte, iaktta og uttrykke seg via sang, rytmer og bevegelse. Dette skal være et bidrag til å styrke barnas kulturelle identitet og sine personlige uttrykk gjennom å ta i bruk kreativ tenkning, fantasi og skaperglede. Hver uke har vi musikkundervisning med vår musikkpedagog, samt at barnehagen tilbyr tilvenning med musikk for de yngste barna.

Rom for alle

"Det viktigste for meg er musikkgleden. Vi jobber med trygghet, identitet, utvikling av stemme og kroppsbeherskelse. Det er alltid rom for alle."

Torny Høgberg, Musikkpedagog Ekholt Barnehage

Egeland design

Tilhørighet, deltakelse og egenskapende arbeid

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og egenskapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. (Rammeplan for barnehagen 1.8.2017)

Gled dere til sommerkonsert

Hos oss satser vi spesielt på musikk innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Vi har en musikkpedagog hos oss en gang i uken som har musikkundervisning for alle barna i aldersinndelte grupper fordelt på to uker.

Vi avslutter hvert år med en sommerkonsert. Denne konserten vil vi jobbe med hele året og dra inn fagområdet i form av å lage kulisser, kostymer og lignende. Sommerkonserten har hvert år et eget tema som er nært sammenvevd med satsningsområdene i barnehagen.

Egeland design

Kreativ tenkning, fantasi og skaperglede

Med utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen sine retningslinjer ønsker vi i Ekholt Barnehage at barna utvikler sin refleksjon og følsomhet i møte med kunst, kultur og kreativ skaperglede. Gjennom jevnlig musikkundervisning blir barna kjent med å lytte, iaktta og uttrykke seg via sang, rytmer og bevegelse. Dette skal være et bidrag til å styrke barnas kulturelle identitet og sine personlige uttrykk gjennom å ta i bruk kreativ tenkning, fantasi og skaperglede.

For å arbeide i retning av disse målene ønsker vi å skape tilstrekkelig rom for både voksen-ledende og barnestyrte aktiviteter for å utøve og nyte estetiske inntrykks- og uttrykksformer.

Vi vil også sørge for at barn daglig har tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr og rikelig, variert materiale og verktøy for skapende virksomhet. Personalet skal være lyttende og oppmerksomme i forhold til barnas kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforskning av de estetiske områdene.

Vi ønsker å være tilstede her og nå, og fange opp de innovative ideer barna har når det gjelder å uttrykke seg innenfor fagområdet. De estetiske fenomenene befinner seg i ulike miljøer som naturen, bomiljø, tekst, musikk og bevegelser. (Rammeplan for barnehagen 1.8.2017)